חוזה השכרת קרוואן

בס"ד

חוזה השכרת קרוואן-

שנערך ונחתם בתאריך________ בין: אורן סרמילי(המשכיר- אורן או מי שימונה מטעמו) הבעלים של הקרוואן : אורן סרמילי, ת.ז- 305237216 (נחליאלי 17, כרמיאל) להלן – "המשכיר"( מצד אחד)

לבין:_________________ בעל ת.ז______________ כתובת מגורים מלאה___________________________, טלפון נייד___________________

דוא"ל__________________

"השוכר" ( מצד שני) להלן-

הואיל : והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן, להלן- " הקרוואן" (והואיל והושכר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו ומעוניין להשכיר את הקרוואן. והואיל: והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לצורך הסכם זה.

השוכר מקבל בשכירות את הקרוואן לשימושו בלבד ואינו רשאי להשכירו או למוסרו לגוף שלישי או את תכולתו או חלקה.

לשימוש ל:_____ ימים החל מתאריך________שעה:________ וכלה בתאריך________ שעה_______

  1. עבור התקופה הקצובה ישלם השוכר למשכיר עבור הקראוון דמי שכירות בסכום של_______________ש"ח
  2. השוכר מצהיר כי הותיר בידי המשכיר כרטיס אשראי לביטחון ואשר המשכיר יהיה רשאי להפעילו בהתאם לשיקול דעתו, באשר לנזקים שנגרמו בקרוואן בתקופת ההשכרה.
  3. מצורף בנוסף רשימת המוצרים שאפשר להשכיר בנוסף.

סה"כ כללי לתשלום: קרוואן, גנרטור, כלי מיטה ותוספות

_____________________________________ש"ח

במילים__________________________________ש"ח

אשר ישולמו מראש.

4.ימולא במידה והושכר גורר את הקראוון : ברכב מסוג_____________ מספר הרכב _________________

הרשום ברישיון הרכב על שם ___________________

טלפון הבעלים______________________

ונוהג בו ברשות חוקית.

השוכר מצהיר ומאשר כי בדק את הרכב ורישיונותיו וכי רכב זה מאשר לגרירת הקרוואן כחוק בין ברכב המצוין או רכב חלופי, וכי הרכב תקין ומבוטח כחוק בביטוח חובה ומקיף בתוקף!!

 

 

מספר כרטיס אשראי:______________________________

תוקף___\____ סוג הכרטיס _______________שם בעל הכרטיס__________________

ת.ז_______________________________

ימולא על ידי בעל הכרטיס אם כרטיס האשראי אינו על שם השוכר : אני הבעלים של כרטיס האשראי מצהיר בזאת כי השוכר יידע אותי וקראתי את ההסכם ואני מאשר כי אני צד חייב וערב לכל ההתחייבויות בהסכם זה ולא תהיינה לי טענות לחיוב בכרטיס זה על פי הסכם זה.

יחס קרבה של בעל הכרטיס לשוכר ______________

טלפון של בעל הכרטיס_______________

כתובת מלאה____________________

הזמנות ותשלומים-

*בעת מסירת הקרוואן יציג השוכר תעודת זהות, רישיון רכב, רישיון נהיגה ותעודת ביטוח במידה והשוכר גורר את הקרוואן.

*המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום השכירות למפרע.

הזמנה סגורה היא הזמנה ששולמה למפרע.

*המשכיר רשאי לבדוק את כל פרטי הזמנה זו בכל דרך ולא לאשר ו\או לבטל את ההזמנה אם השוכר אינו עומד בקריטריוני השכירות.

 

השימוש בכבישי אגרה:

השוכר מצהיר בזאת שידוע לו כי השימוש בכבישי האגרה הינה על חשבונו במהלך תקופת ההשכרה

*השוכר מצהיר שידוע לו כי המשכיר יפה כל חיוב שיתקבל בדיעבד אף אם יתקבל מאוחר יותר לשוכר וכי יהיה עליו לשלם את חשבון השימוש בכביש אגרה וכי כל חיוב מצטבר בגין שימוש בכביש האגרה יהיה על חשבונו של השוכר.

מועדי תשלום ודמי ביטול:

להבטחת ההזמנה (כחלק מהתשלום ) בסה"כ 300₪ יגבו עם אישור ההזמנה בכרטיס אשראי,

היתרה תפרע יומיים לפני המסירה או על פי סיכום צורת התשלום עם המשכיר.

 

ביטול עד 30 יום לפני איסוף קרוואן ….לא יגבו דמי ביטול למעט דמי הרשמה בסך 250 ₪.

ביטול מ16 ועד 29 יום לפני איסוף הקרוואן …יגבה עלות השכרה ע"ס 600 ₪

ביטול 2-15 ימים לפני איסוף הקרוואן …יגבה עלות של 60% מערך ההזמנה.

פחות מיומיים לפני איסוף הקרוואן או אי הגעה לאיסוף- יגבה מחיר מלא( 100%) של ההזמנה.

  • ביטול מסיבה של מצב חירום לאומי( החזר כספי מלא)